Регламент на състезанието „Хитър Петър“

Състезанието е за ученици от 3 до 8 клас.

Състезателните теми за трети и четвърти клас включват 15 тестови задачи. Темите за пети, шести, седми и осми клас  включват 15 тестови задачи и една специална задача, наречена Задача на Хитър Петър. От предложените 5 отговора на всяка тестова задача точно един е верен. За верен отговор се дават 2 точки (от първа до пета задача), 4 точки (от шеста до десета задача) или 6 точки (от единадесета до петнадесета задача). За грешен отговор се отнема 1 точка, а за непосочен отговор нито се дават, нито се отнемат точки. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки. Към точките от теста се добавят 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).

Продължителността на състезанието за 3 и 4 клас е 60 минути, а за останалите класове – 90 минути.

Не се разрешава използването на калкулатори.

Работите на участниците остават при централните организатори. Сканирани копия на работите не се изпращат.

ВАЖНО!!!

Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на резултатите на участниците на интернет страницата на състезанието.

Който не желае резултатите му да се публикуват, трябва да представи декларация, подписана от родител.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/долуподписаната

…………………………………………………………………………………………….

трите имена на родител

не съм съгласен (не съм съгласна)  името на моето дете

…………………………………………………………………………………………….

трите имена на детето

……………………………………………………………………………………………………………..

училище, град и клас

да бъде публикувано заедно с получените от него точки в списъка с резултатите от математическото състезание  „Хитър  Петър“, 2017 г.

 

………………                                                  Подпис :……………………………

дата

Top