Регламент на състезанието „Хитър Петър“

РЕГЛАМЕНТ

на математическото състезание „Хитър  Петър“

(втората събота на месец октомври)

 
Централен организатор  –  екип от математици, членове на СМБ-секция Габрово, координиран от проф. дмн Румен Даскалов.
Локални  организатори  – секции на СМБ, начални училища, основни училища, средни училища, природо-математически или математически гимназии, които осигуряват участието в състезанието на поне 100 ученика от един град или поне 50 ученика от едно училище. (В един град е добре състезанието да се организира в 1-2 училища.) Желаещите да бъдат локални организатори (т.е. да организират състезанието) трябва да изпратят имейл на адрес smb.gabrovo.competitions@gmail.com за установяване на контакт с националния координатор – проф. дмн Р. Даскалов.

 Състезанието е за ученици от 2. до 8. клас и се провежда  втората събота на месец октомври от 11 часа с продължителност 90 минути.  Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас. Всяка  тема включва 10 тестови задачи  с избираем отговор  и  5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас, както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен материал по математика. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи  от 11 до 15 се дават  съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка.  Към получените точки се добавят още 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).

Не се разрешава използване на калкулатори. Сканирани копия на бланките за отговори не се изпращат. Резултатите от състезанието (национално класиране) се публикуват на интернет-страницата на състезанието – www.smb-gabrovo.com.

Временното класиране  се обявява на сайта www.smb-gabrovo.com до понеделник. Крайното класиране се определя от националния координатор, отчитайки основно получените от състезателите резултати, както и евентуално възникнали при провеждане на състезанието допълнителни обстоятелства. Класираните на първите три места получават диплом  и медал, като медал получават само тези ученици, които имат резултат над 50 точки. Не се награждават ученици,  имащи резултат по-малък от 30 точки.
Такса правоучастие: 8 лева.  (От тези 8 лева 4 лева са за локалните организатори.)  Полагащите се суми за УС на СМБ се заплащат от централния организатор.

Локалните организатори изпращат на централния организатор само файл с резултатите (по образец). Бланките за отговори се съхраняват от локалните организатори  две седмици.

ВАЖНО!!!  
Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на резултатите на участниците на интернет страницата на състезанието.
Който не желае резултатите му да се публикуват, трябва да представи на съответния локален организатор декларация, подписана от родител.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/долуподписаната

…………………………………………………………………………………………….
трите имена на родител

не съм съгласен (не съм съгласна)  името на моето дете

…………………………………………………………………………………………….
трите имена на детето

……………………………………………………………………………………………………………..
училище, град и клас

да бъде публикувано заедно с получените от него точки в списъка с резултатите от математическото състезание  „Хитър  Петър“, 2019 г.

 

………………                                                  Подпис :……………………………
дата

Top